Svi podaci dati putem ove kontakt forme biće korišteni samo za registraciju korisnika servisa "Biciklo za sve" i svako drugo korištenje može se smatrati zloupotrebom.

    Svojim popunjavanjem pristupnice, POTVRĐUJEM da su svi podaci tačni.